Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Считано от 06.07.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2092-С01. Проектът “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1500.00 лeвa. Проектът на “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” е с обща цел осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА

„ВЕМА ДИЗАЙН” ООД обявява на 22.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана:

Процедура с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА по следните обособени позиции:

 • Обособена позиция 1:
  – Машина за повърхностен монтаж и запояване на печатни платки- 1 бр.;
 • Обособена позиция 2:
  – Шприц-автомат със шприцов инструмент- 1 бр.;
 • Обособена позиция 3:
  – Работна станция за лазерно гравиране на метални и пластмасови изделия (Гравиращ лазер)- 1 бр.”

Документи Тръжна процедура* по проект BG16RFOP002-2.040-1453-С01 “Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Срок за подаване на офертите – 29.04.2020 г.
Отваряне на офертите – 30.04.2020 г. от 9:00 часа.
Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД

Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД

Считано от 03.02.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1453-C01. Проектът “Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 207600.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 145320.00 лева. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 123522.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 21798.00 лeвa. Проектът на “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” е с обща цел повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

 • постигане по-добра производителност на технологичните процеси в резултат от закупуването и внедряването на нови машини и оборудване ДМА- 3 бр.;
 • повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти;
 • повишаване конкурентоспособността на „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД чрез автоматизиране на производството и предлагане на висококачествени електронни и машиностроителни продукти;
 • намаляване на производствените разходи;
 • осигуряване оптимално разходване на ресурси при постоянно ниво на качество.