Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА

„ВЕМА ДИЗАЙН” ООД обявява на 22.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана:

Процедура с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1:
    – Машина за повърхностен монтаж и запояване на печатни платки- 1 бр.;
  • Обособена позиция 2:
    – Шприц-автомат със шприцов инструмент- 1 бр.;
  • Обособена позиция 3:
    – Работна станция за лазерно гравиране на метални и пластмасови изделия (Гравиращ лазер)- 1 бр.”

Документи Тръжна процедура* по проект BG16RFOP002-2.040-1453-С01 “Подобряване на производствения капацитет във „ВЕМА ДИЗАЙН“ ООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Срок за подаване на офертите – 29.04.2020 г.
Отваряне на офертите – 30.04.2020 г. от 9:00 часа.
Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)