Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД

Считано от 03.02.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1453-C01. Проектът “Подобряване на производствения капацитет във “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 207600.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 145320.00 лева. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 123522.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 21798.00 лeвa. Проектът на “ВЕМА ДИЗАЙН” ООД” е с обща цел повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане по-добра производителност на технологичните процеси в резултат от закупуването и внедряването на нови машини и оборудване ДМА- 3 бр.;
  • повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти;
  • повишаване конкурентоспособността на „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД чрез автоматизиране на производството и предлагане на висококачествени електронни и машиностроителни продукти;
  • намаляване на производствените разходи;
  • осигуряване оптимално разходване на ресурси при постоянно ниво на качество.