Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Считано от 06.07.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2092-С01. Проектът “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1500.00 лeвa. Проектът на „ВЕМА ДИЗАЙН“ ООД” е с обща цел осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.