Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението

Автоматизираната система за мониторинг и контрол на енергопотреблението служи за събиране на масиви от информация за енергопотреблението на големи промишлени обекти с цел оптимизация на енергийните разходи чрез непрекъснат текущ контрол и контрол на разходите в отминали периоди чрез създаден архив в бази данни.

I. Хардуерно обезпечение

1. подсистема от свързани локални електромери с възможност за измерване на активна, реактивна и пълна енергия на трифазни товари, с вграден комуникационен интерфейс;
2. подсистема за осигуряване чрез предпазно-комутационна апаратура;
3. подсистема от локални промишлени компютри, осигуряваща събиране на всички първични данни от подсистема 1 и предаването им към централен сървър;

II. Софтуер за автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

1. Точки за събиране и визуализиране на данни – от подсистема 1;
2. Модул за отчитане потреблението на активна, реактивна и пълна енергия за всяка точка на измерване – 1 брой;
3. Модул за оценка качеството на подаваната енергия във всяка точка на измерване – 1 брой;
4. Модул за алармени сигнали – 1 брой;
5. Модул за импортиране на данни – 1 брой;
6. Модул за изчисление консумацията на енергия за отделна партида готова продукция и за единична бройка от нея -1 брой;
7. Неограничен брой потребители, за които са регламентирани различни нива на достъп;
8. Възможност за прехвърляне на данни в Excel и последващи статистически обработки;
9. Справка за моментен разход на ел.енергия по точки и общо за системата;
10. Справка за разход на ел. енергия по точки и общо за различни времеви периоди;
11. Справка за консумацията на енергия за отделна партида готова продукция и за единична бройка от нея;
12. Справка за паричната стойност на консумираната енергия за отделна партида и за единична бройка от нея;
13. Генериране на графики;
14.Архивиране на данни;

ІІI. Технически характеристики на локалните електромери

 • Напреженови входове – 3 броя в звезда
 • Входно напрежение – от 180 до 250 VАС
 • Токови входове – 3 бр. диференциални
 • Вид индикация на конзолата – цифри по 2 реда LCD
 • Обхват на измерената електроенергия:
  – активна – до 99999999.9999999 kWh
  – реактивна – до 99999999.9999999 kWh
  – пълна – до 99999999.9999999 kWh
 • Връзка с PC/HMI:
  -интерфейс – RS485
  -протокол на обмена – Modbus RTU (zero-based)
 • Работна температура – от 0 до 50 °C
 • Температура на съхранение – от -10 до 60 °C
 • Размери:
  – корпус за монтаж на DIN-шина – 105x86x60 mm