Система за енергиен мениджмънт

  • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
  • Наблюдение, анализ и обработка на масиви от информация за енергопотреблението в различни обекти на промишлеността с голяма консумация на енергия.
  • Събраните и обработени със Системата за енергиен мониторинг и мениджмънт (СЕМ) данни за потреблението на енергия стимулират ръководните органи на малките и средни предприятия да предприемат мерки за подобряване на енергийната ефективност;
  • Резултатът е оптимизиране на производството и икономия в енергопотреблението.

СЕМ е изградена от:

  • подсистема от свързани локални електромери ECL4P, с възможност за измерване на активна, реактивна и пълна енергия на трифазни товари, с вграден комуникационен интерфейс – RS485 и протокол на обмена – Modbus RTU (zero-based);
  • контролери, осигуряващи въвеждане, обработване и архивиране на информацията от измервателните уреди;
  • подсистема от локални промишлени компютри, осигуряващи измерването и обработването на отделни параметри и предаването им към централен сървър;
  • софтуерна платформа за дистанционен достъп и наблюдение в реално време;