Система за мониторинг на температурата и относителната влажност в складови и хладилни помещения

През 2008 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД разработи цялостна система за измерване, контрол и архивиране на данни за температурата и относителната влажност в складови помещения, промишлени обекти, хладилни и сушилни помещения и др. Системата за мониторинг е изцяло съобразена с Добрите практики и изисквания по съхранение на лекарствени продукти.

Системата се проектира и поддържа според индивидуалните изискванията на всеки клиент. Техническите решения включват:

  • Схема на разполагане на сензорите;
  • Промишлен компютър за обработване на данните;
  • Индикаторни табла за визуализация на моментните стойности на температурата и влагата в помещение;
  • Документиране;
  • Периодична система за лабораторно калибриране на датчиците;
  • Възможност за SMS известяване;
  • Генериране на графики;
  • Аварийна сигнализация;
  • Архивиране на данни;
  • Дистанционен достъп до данните и интернет наблюдение в реално време.